សេចក្តីជូនដំណឹង៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍និយាយភាសាចិន “China Speaking Tour Guide Traning Program” ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

22/09/2018
8097

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍និយាយភាសាចិន “China Speaking Tour Guide Traning Program” ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ ពត៍មានលម្អិតក្នុងរូបខាងក្រោម៖