សេចក្តីជូនដំណឹង៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍និយាយភាសាចិន “China Speaking Tour Guide Traning Program” ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

២២ កញ្ញា ២០១៨
7106

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍និយាយភាសាចិន “China Speaking Tour Guide Traning Program” ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ ពត៍មានលម្អិតក្នុងរូបខាងក្រោម៖