អាជីវកម្មសណ្ឋាគារចំនួន ៥ ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់បញ្ជាក់កម្រិតគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ China Ready

០២ មីនា ២០២៣
21040

សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារចំនួន ៥ ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់បញ្ជាក់កម្រិតគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ China Ready ដូចជា៖

១.  សណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខា ភ្នំពេញ (SOKHA PHNOM PENH HOTEL & RESIDENCE)

២.  សណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល ភ្នំពេញ ភូគីត្រា (SOFITEL PHNOM PENH PHOKEETHRA HOTEL)

៣.  សណ្ឋាគារ រ៉ូសវូដ ភ្នំពេញ (វឌ្ឍនៈ ប្របភើធី អិលធីឌី) (ROSEWOOD PHNOM PENH (VATTANAC PROPERTIES LTD) HOTEL

៤.  សណ្ឋាគារ ភ្នំពេញ (PHNOM PENH HOTEL)

៥.  សណ្ឋាគារ អិនដាប់បែលយូ ម៉រ៉ូ ដាប់បែលយូអិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក (NW MOROW WN (CAMBODIA) CO.LTD)