លទ្ធផលប្រឡងអ្នកនិយាយភាសាចិនឆ្នើមក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

លទ្ធផលប្រឡងអ្នកនិយាយភាសាចិនឆ្នើមក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
៣០ កក្កដា ២០១៦ | 8592

ក្រសួងទេសចរណ៍សូមជូនលទ្ធផលប្រឡងអ្នកនិយាយភាសាចិនឆ្នើមក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦, សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ។

ឯកសារភ្ជាប់
ព័ត៌មានស្រដៀង
គ្មានទិន្នន័យ