ទម្រង់បែបបទសុំចូលរួមប្រឡងប្រណាំង “China-Ready” និងស្នើសុំវាយតម្លៃប្រព័ន្ធបញ្ជាក់កម្រិតសេវាកម្មទេសចរណ៍ទទួលភ្ញៀវទេសចរចិន

សូមបំពេញទម្រង់បែបបទដូចខាងក្រោម ដើម្បីចូលរួមការប្រឡងប្រណាំង China-Ready និងការស្នើសុំវាយតម្លៃបញ្ជាក់កម្រិតសេវាកម្មទេសចរណ៍ត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរចិន។
*
*
*
*
*
*

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្ម

*
*
*
*
*

អាសយដ្ឋានស្នាក់ការកណ្តាលអាជីវកម្ម

*
*

អ្នកទំនាក់ទំនងទី ១

*
*
*
*
*

អ្នកទំនាក់ទំនងទី ២

ឯកសារភ្ជាប់

កិច្ចសន្យា

*
*
*
*
ខ្ញុំយល់ព្រមរាល់ព័ត៌មាន និងឯកសារដែលបានបញ្ជូនគឺពិតជាត្រឹមត្រូវ